Ochrana osobných údajov a zásady

Domov " Ochrana osobných údajov a zásady

Naše zásady ochrany osobných údajov boli naposledy aktualizované a zverejnené 1. mája 2024.

Upravuje podmienky ochrany osobných údajov na našej webovej stránke, ktorá sa nachádza na adrese Webcamcatalog.org. Všetky pojmy s veľkými písmenami, ktoré nie sú definované v našich zásadách ochrany osobných údajov, majú význam uvedený v našich zmluvných podmienkach dostupných na adrese https://webcamcatalog.org/terms-conditions/

Vaše súkromie

Webcamcatalog.org dodržiava všetky právne požiadavky na ochranu vášho súkromia. Naše zásady ochrany osobných údajov sú právnym vyhlásením, ktoré vysvetľuje, ako môžeme zhromažďovať informácie o vás, ako môžeme vaše informácie zdieľať a ako môžete obmedziť zdieľanie vašich informácií. V našich Zásadách ochrany osobných údajov uvidíte pojmy, ktoré sú napísané veľkými písmenami. Tieto pojmy majú význam, ktorý je opísaný v časti Definície nižšie.

Definície

"Neosobné informácie" sú informácie, ktoré nie sú osobne identifikovateľné a ktoré automaticky zhromažďujeme, keď pristupujete na našu webovú lokalitu pomocou webového prehliadača. Môžu zahŕňať aj verejne dostupné informácie, ktoré sú zdieľané medzi vami a inými osobami.

"Osobne identifikovateľné informácie" sú neverejné informácie, ktoré vás osobne identifikujú a ktoré sme získali, aby sme vám mohli poskytnúť služby v rámci našej webovej lokality. Osobne identifikovateľné informácie môžu zahŕňať informácie, ako je vaše meno, e-mailová adresa a ďalšie súvisiace informácie, ktoré nám poskytnete alebo ktoré o vás získame.

Informácie, ktoré zhromažďujeme

Vo všeobecnosti máte kontrolu nad množstvom a typom informácií, ktoré nám poskytujete pri používaní našej webovej lokality.

Ako návštevník si môžete prezrieť našu webovú stránku a dozvedieť sa viac o našej webovej lokalite. Ako návštevník nám nemusíte poskytnúť žiadne osobné údaje.

Zozbierané počítačové informácie

Keď používate naše webové sídlo, automaticky zhromažďujeme určité počítačové informácie na základe interakcie vášho mobilného telefónu alebo webového prehliadača s naším webovým sídlom. Takéto informácie sa zvyčajne považujú za neosobné informácie. Zhromažďujeme aj nasledujúce údaje:

 • Súbory cookie - Naša webová lokalita používa súbory cookie na identifikáciu oblastí našej webovej lokality, ktoré ste navštívili. Súbor cookie je malý údaj, ktorý váš webový prehliadač ukladá do vášho počítača alebo mobilného zariadenia. Cookies používame na prispôsobenie obsahu, ktorý sa vám zobrazuje na našej webovej lokalite. Väčšinu webových prehliadačov možno nastaviť tak, aby používanie súborov Cookies zakázali. Ak však Cookies zakážete, je možné, že nebudete mať správny alebo žiadny prístup k funkciám na našej Webovej lokalite. Do súborov Cookies nikdy neukladáme informácie umožňujúce identifikáciu osôb.
 • Nástroje na sledovanie tretích strán - Na zlepšenie výkonu a funkcií našej webovej lokality používame aj nástroje na sledovanie tretích strán. Tieto sledovacie nástroje tretích strán sú navrhnuté tak, aby zhromažďovali iba neosobné informácie o vašom používaní našej webovej lokality. Beriete však na vedomie, že takéto nástroje vytvárajú a spravujú strany mimo našej kontroly. Preto nie sme zodpovední za to, aké informácie tieto tretie strany skutočne zachytávajú alebo ako tieto tretie strany tieto informácie používajú a chránia.
 • Remarketing pomocou služby Google Analytics používame na to, aby sme vám po tom, čo ste navštívili našu stránku, poskytli reklamu na stránkach tretích strán. My a naši dodávatelia tretích strán, ako napríklad spoločnosť Google, používame súbory cookie prvej strany (napríklad súbor cookie služby Google Analytics) a súbory cookie tretích strán (napríklad súbor cookie služby DoubleClick) na informovanie, optimalizáciu a zobrazovanie reklám na základe vašich predchádzajúcich návštev na našej stránke.
 • Službu Google Analytics pre zobrazovanie reklamy môžete odmietnuť a prispôsobiť si reklamy v sieti Google Display Network na stránke Nastavenia reklám Google. Spoločnosť Google tiež odporúča nainštalovať doplnok prehliadača Google Analytics Opt-out pre váš prehliadač. Doplnok prehliadača Google Analytics Opt-out Browser Add-on poskytuje návštevníkom možnosť zabrániť zhromažďovaniu a používaniu ich údajov službou Google Analytics.
 • Automatické informácie - automaticky prijímame informácie z vášho webového prehliadača alebo mobilného zariadenia. Tieto informácie zahŕňajú názov webovej stránky, z ktorej ste vstúpili na našu webovú stránku, ak existuje, ako aj názov webovej stránky, na ktorú smerujete, keď opustíte našu webovú stránku. Tieto informácie zahŕňajú aj IP adresu vášho počítača/proxy servera, ktorý používate na prístup na internet, názov poskytovateľa internetových stránok, typ webového prehliadača, typ mobilného zariadenia a operačný systém počítača. Všetky tieto informácie používame na analýzu trendov medzi našimi Používateľmi, aby sme mohli zlepšovať naše webové stránky.

Ako používame vaše informácie

Informácie, ktoré od vás získame, používame takto:

 • Prispôsobenie našej webovej lokality - Osobné identifikačné údaje, ktoré nám poskytnete, môžeme použiť spolu s akýmikoľvek počítačovými informáciami, ktoré dostaneme, na prispôsobenie našej webovej lokality.
 • Zdieľanie informácií s pridruženými spoločnosťami a inými tretími stranami - Vaše osobne identifikovateľné údaje nepredávame, neprenajímame ani inak neposkytujeme tretím stranám na marketingové účely. Vaše Osobne identifikovateľné údaje môžeme poskytnúť pridruženým spoločnostiam, ktoré nám poskytujú služby v súvislosti s našou webovou stránkou (napr. spracovateľom platieb, hostingovým spoločnostiam atď.); takéto pridružené spoločnosti dostanú len informácie potrebné na poskytovanie príslušných služieb a budú viazané dohodami o zachovaní dôvernosti, ktoré obmedzujú používanie takýchto informácií.
 • Agregácia údajov - Vyhradzujeme si právo zhromažďovať a používať akékoľvek iné ako osobné údaje získané z vášho používania našej webovej lokality a agregovať tieto údaje na internú analýzu, ktorá zlepšuje našu webovú lokalitu a služby, ako aj na použitie alebo ďalší predaj iným subjektom. V žiadnom prípade nie sú do takýchto agregácií údajov zahrnuté vaše Osobné údaje.
 • Zákonne požadované zverejnenie informácií - Môžeme byť právne povinní zverejniť vaše osobne identifikovateľné informácie, ak je takéto zverejnenie (a) požadované súdnym príkazom, zákonom alebo iným právnym postupom; (b) nevyhnutné na pomoc orgánom činným v trestnom konaní alebo vládnym orgánom; (c) nevyhnutné na vyšetrovanie porušenia alebo iné presadzovanie našich právnych podmienok; (d) nevyhnutné na ochranu pred právnymi krokmi alebo nárokmi tretích strán vrátane vás a/alebo iných členov; a/alebo (e) nevyhnutné na ochranu zákonných práv, osobného/nehnuteľného majetku alebo osobnej bezpečnosti Webcamcatalogu.org, našich Používateľov, zamestnancov a pridružených spoločností.

Ochrana súkromia vášho dieťaťa

Naša webová lokalita nie je určená na používanie osobami mladšími ako 13 rokov ("dieťa"), hoci si uvedomujeme, že sa môže stať, že sa dieťa pokúsi nakupovať prostredníctvom našej webovej lokality. Vek našich Používateľov neoverujeme a ani nenesieme žiadnu zodpovednosť za overenie veku Používateľa. Ak ste Dieťa, pred používaním našej webovej lokality si vyžiadajte súhlas rodiča alebo opatrovníka. ak ste rodič alebo opatrovník a domnievate sa, že vaše Dieťa používa našu webovú lokalitu, kontaktujte nás, aby sme odstránili konto vášho Dieťaťa; vyhradzujeme si právo požiadať vás o overenie vášho vzťahu k Dieťaťu predtým, ako takejto žiadosti vyhovieme. Ak zistíme, že si Dieťa vytvorilo účet na našej webovej lokalite, účet okamžite po zistení odstránime, informácie nepoužijeme na žiadny účel a neposkytneme ich tretím stranám. Ako rodič takéhoto Dieťaťa však beriete na vedomie, že ste právne zodpovední za všetky transakcie vytvorené Dieťaťom.

Informácie o vašich právach na ochranu údajov podľa všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR)

Na účely týchto zásad ochrany osobných údajov sme správcom vašich osobných údajov.

Ak ste z Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP), náš právny základ na zhromažďovanie a používanie vašich osobných údajov, ako je opísané v týchto zásadách ochrany osobných údajov, závisí od informácií, ktoré zhromažďujeme, a od konkrétneho kontextu, v ktorom ich zhromažďujeme. Vaše osobné údaje môžeme spracúvať, pretože:

 • Potrebujeme plniť zmluvu s vami, napríklad keď využívate naše služby.
 • Dali ste nám na to povolenie
 • Spracovanie je v našom oprávnenom záujme a neprevažujú nad ním vaše práva
 • Na účely spracovania platieb
 • Dodržiavať zákony

Ak ste obyvateľom Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP), máte určité práva na ochranu údajov. Za určitých okolností máte nasledujúce práva na ochranu údajov:

 • Právo na prístup, aktualizáciu alebo vymazanie osobných údajov, ktoré o vás máme.
 • Právo na opravu
 • Právo vzniesť námietku
 • Právo na obmedzenie
 • Právo na prenosnosť údajov
 • Právo odvolať súhlas

Upozorňujeme, že pred odpoveďou na takéto žiadosti vás môžeme požiadať o overenie vašej totožnosti.

Máte právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov v súvislosti s naším zhromažďovaním a používaním vašich osobných údajov. Ďalšie informácie získate od miestneho orgánu na ochranu údajov v Európskom hospodárskom priestore (EHP).

Oznámenie "Nepredávajte moje osobné údaje" pre kalifornských spotrebiteľov podľa kalifornského zákona o ochrane súkromia spotrebiteľov (CCPA)

Podľa CCPA majú kalifornskí spotrebitelia právo na:

 • požadovať, aby podnik, ktorý zhromažďuje osobné údaje spotrebiteľa, zverejnil kategórie a konkrétne osobné údaje, ktoré podnik o spotrebiteľoch zhromaždil.
 • požiadať podnik o vymazanie všetkých osobných údajov o spotrebiteľovi, ktoré podnik zhromaždil.
 • požadovať, aby podnik, ktorý predáva osobné údaje spotrebiteľa, nepredával osobné údaje spotrebiteľa.

Ak podáte žiadosť, máme jeden mesiac na to, aby sme vám odpovedali. Ak chcete uplatniť niektoré z týchto práv, kontaktujte nás.

Naša webová stránka môže obsahovať odkazy na iné webové stránky, ktoré nie sú pod našou priamou kontrolou. Tieto webové stránky môžu mať vlastné zásady týkajúce sa ochrany osobných údajov. Nad prepojenými webovými lokalitami nemáme žiadnu kontrolu ani zodpovednosť a tieto odkazy poskytujeme výlučne pre pohodlie a informovanosť našich návštevníkov. Na takéto prepojené webové lokality pristupujete na vlastné riziko. Na tieto webové stránky sa nevzťahujú tieto zásady ochrany osobných údajov. Mali by ste si prečítať prípadné zásady ochrany osobných údajov týchto jednotlivých webových lokalít, aby ste zistili, ako prevádzkovatelia týchto webových lokalít tretích strán použijú vaše osobné údaje. Okrem toho môžu tieto webové stránky obsahovať prepojenie na webové stránky našich pridružených spoločností. Webové stránky našich pridružených spoločností nepodliehajú týmto Zásadám ochrany osobných údajov a mali by ste si prečítať ich individuálne zásady ochrany osobných údajov, aby ste zistili, ako prevádzkovatelia týchto webových stránok použijú vaše osobné údaje.

Naše zásady používania e-mailov

Naše pobočky a my plne dodržiavame vnútroštátne zákony týkajúce sa SPAMu. Vždy sa môžete odhlásiť z prijímania ďalšej e-mailovej korešpondencie od nás a/alebo našich pridružených spoločností. Súhlasíme s tým, že vašu e-mailovú adresu nepredáme, neprenajmeme ani s ňou nebudeme obchodovať bez vášho súhlasu so žiadnou nespojenou treťou stranou.

Používaním našej stránky používateľ súhlasí s našimi zásadami ochrany osobných údajov.

Aktualizácie zásad ochrany osobných údajov

Vyhradzujeme si právo kedykoľvek upraviť tieto zásady ochrany osobných údajov. Tieto zásady ochrany osobných údajov by ste mali často kontrolovať. Ak vykonáme podstatné zmeny týchto zásad, môžeme vás o tom informovať na našej webovej lokalite, prostredníctvom príspevku na blogu, e-mailom alebo iným spôsobom, ktorý určíme. Spôsob, ktorý sme si vybrali, je na našom vlastnom uvážení. Taktiež zmeníme dátum "Poslednej aktualizácie" na začiatku týchto Zásad ochrany osobných údajov. Všetky zmeny, ktoré vykonáme v našich Zásadách ochrany osobných údajov, sú účinné od tohto dátumu poslednej aktualizácie a nahrádzajú všetky predchádzajúce Zásady ochrany osobných údajov.

© Autorské práva 2024
sk_SKSlovak