Podmínky a pravidla

Home " Podmínky a pravidla

Poslední aktualizace: 1. května 2024

Před použitím webových stránek https://webcamcatalog.org/ (dále jen "služba") provozovaných společností Webcamcatalog.org (dále jen "my", "nás" nebo "naše") si prosím pečlivě přečtěte tyto smluvní podmínky (dále jen "smluvní podmínky", "podmínky").

Váš přístup ke službě a její používání je podmíněno přijetím a dodržováním těchto podmínek. Tyto podmínky se vztahují na všechny návštěvníky, uživatele a další osoby, které přistupují ke službě nebo ji používají.

Přístupem ke službě nebo jejím používáním souhlasíte s těmito podmínkami. Pokud s jakoukoli částí podmínek nesouhlasíte, nesmíte ke službě přistupovat.

Další informace o ochraně osobních údajů naleznete na stránce Zásady ochrany osobních údajů. https://webcamcatalog.org/privacy-policy

Obsah pro dospělé

Upozorňujeme, že Webcamcatalog.org a všechny webové stránky uvedené na Webcamcatalog.org - mohou zobrazovat scény s nahotou a grafickým obsahem pro dospělé, a proto jsou určeny pouze pro dospělé publikum. Návštěvníci Webcamcatalog.org berou na vědomí, že veškerý sexuálně explicitní obsah je vytvořen a poskytován webovými stránkami třetích stran. Webcamcatalog.org nevytváří žádný sexuálně explicitní obsah a funguje pouze jako informativní webová stránka, která popisuje obsah, který je k dispozici na internetu, a přináší svým čtenářům skutečné ukázky z recenzovaných webových stránek. Tento obsah není určen pro nezletilé; zajistěte, aby nezletilí neměli na tyto webové stránky přístup.

Návštěvou Webcamcatalog.org uživatel prohlašuje, že dosáhl zákonem stanoveného věku, který je v zemi jeho bydliště vyžadován pro prohlížení materiálů s tématikou pro dospělé.

PRO VSTUP NA TYTO WEBOVÉ STRÁNKY A JEJICH POUŽÍVÁNÍ MUSÍ BÝT UŽIVATELI ALESPOŇ 18 LET A MUSÍ BÝT DOSPĚLÝ (21 LET V AL, MS, NE, WY A V JAKÉMKOLI JINÉM MÍSTĚ, KDE 18 LET NENÍ PLNOLETOST). TYTO WEBOVÉ STRÁNKY NEJSOU URČENY ANI NAVRŽENY PRO NEZLETILÉ. WEBOVÉ STRÁNKY OBSAHUJÍ NAHOTU, SEXUÁLNÍ OBRÁZKY A EROTICKÝ MATERIÁL A ZPŘÍSTUPŇUJÍ TAKOVÝ MATERIÁL PRO POUŽITÍ A POTĚŠENÍ SVÝCH NÁVŠTĚVNÍKŮ. POKUD UŽIVATELI NENÍ ALESPOŇ 18 LET (21 LET V AL, MS, NE, WY A V JAKÉMKOLI JINÉM MÍSTĚ, KDE 18 LET NENÍ VĚK PLNOLETOSTI) NEBO POKUD HO TAKOVÝ EXPLICITNÍ SEXUÁLNÍ OBSAH URÁŽÍ, NA WEBOVÉ STRÁNKY NEVSTUPUJTE.

VSTUPEM NA WEBOVÉ STRÁNKY UŽIVATEL ČINÍ NÁSLEDUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ: "POD TRESTEM KŘIVÉ PŘÍSAHY PŘÍSAHÁM/PROHLAŠUJI, ŽE JSEM V TOMTO OKAMŽIKU DOSPĚLÝ/Á A JE MI NEJMÉNĚ 18 LET (21 LET V AL, MS, NE, WY A NA VŠECH DALŠÍCH MÍSTECH, KDE 18 LET NENÍ PLNOLETOST). SLIBUJI, ŽE NEDOVOLÍM, ABY OSOBY MLADŠÍ 18 LET (21 LET V AL, MS, NE, WY A NA JAKÉMKOLI JINÉM MÍSTĚ, KDE 18 LET NENÍ PLNOLETOST) MĚLY PŘÍSTUP K JAKÝMKOLI MATERIÁLŮM OBSAŽENÝM NA TĚCHTO WEBOVÝCH STRÁNKÁCH. BERU NA VĚDOMÍ, ŽE PŘI VSTUPU NA TYTO WEBOVÉ STRÁNKY BUDU VYSTAVEN VIZUÁLNÍM OBRAZŮM, SLOVNÍM POPISŮM A ZVUKOVÝM ZÁZNAMŮM SEXUÁLNĚ ORIENTOVANÉ, OTEVŘENĚ EROTICKÉ POVAHY, KTERÉ MOHOU ZAHRNOVAT GRAFICKÁ VIZUÁLNÍ ZOBRAZENÍ A POPISY NAHOTY A SEXUÁLNÍCH AKTIVIT. ROZHODUJI SE TAK DOBROVOLNĚ, PROTOŽE SI CHCI PROHLÍŽET, ČÍST A/NEBO POSLOUCHAT RŮZNÉ MATERIÁLY, KTERÉ JSOU K DISPOZICI, PRO SVÉ OSOBNÍ POTĚŠENÍ, INFORMACE A/NEBO VZDĚLÁNÍ. MOJE VOLBA JE PROJEVEM MÉHO ZÁJMU O SEXUÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI, KTERÝ JE PODLE MÉHO NÁZORU ZDRAVÝ A NORMÁLNÍ A KTERÝ PODLE MÝCH ZKUŠENOSTÍ OBECNĚ SDÍLEJÍ PRŮMĚRNÍ DOSPĚLÍ LIDÉ V MÉ KOMUNITĚ. JSEM OBEZNÁMEN S NORMAMI V MÉ KOMUNITĚ, POKUD JDE O PŘIJÍMÁNÍ TAKOVÝCH SEXUÁLNĚ ORIENTOVANÝCH MATERIÁLŮ, A MATERIÁLY, KTERÉ OČEKÁVÁM, ŽE SE S NIMI SETKÁM, JSOU V RÁMCI TĚCHTO NOREM. PODLE MÉHO NÁZORU PRŮMĚRNÝ DOSPĚLÝ ČLOVĚK V MÉ KOMUNITĚ AKCEPTUJE KONZUMACI TAKOVÝCH MATERIÁLŮ DOBROVOLNÝMI DOSPĚLÝMI OSOBAMI ZA TAKOVÝCH OKOLNOSTÍ, JAKO JE TATO, KTERÉ NABÍZEJÍ PŘIMĚŘENOU IZOLACI OD MATERIÁLŮ PRO NEZLETILÉ A NEDOBROVOLNÉ DOSPĚLÉ OSOBY, A NESHLEDÁ TAKOVÉ MATERIÁLY, KTERÉ BY VZBUZOVALY CHLÍPNÝ ZÁJEM NEBO BYLY ZJEVNĚ URÁŽLIVÉ. DÁLE PROHLAŠUJI A ZARUČUJI, ŽE JSEM NEOZNÁMIL/A ŽÁDNÉMU VLÁDNÍMU ORGÁNU, VČETNĚ POŠTOVNÍ SLUŽBY USA, ŽE SI NEPŘEJI DOSTÁVAT SEXUÁLNĚ ORIENTOVANÉ MATERIÁLY."

GEOGRAFICKÁ OMEZENÍ

UŽIVATEL NESMÍ VSTUPOVAT, PROHLÍŽET, STAHOVAT NEBO SLEDOVAT TYTO WEBOVÉ STRÁNKY Z JAKÉKOLI ZEMĚ, STÁTU, OKRESU NEBO MÍSTA, KDE JE TO V ROZPORU S MÍSTNÍMI ZÁKONY A PŘEDPISY.

Prohlášení 18 USC 2257

Webcamcatalog.org není producentem žádného obsahu pro dospělé nebo sexuálních obrázků, které se nacházejí na webových stránkách. Webcamcatalog.org dodržuje 18 U.S.C. § 2257 a všechny jeho předpisy. Pokud Webcamcatalog.org může zjistit, všem modelkám a modelům, kteří se zjevně účastní jakéhokoli sexuálního zobrazení nebo aktu, bylo v době vytvoření těchto snímků nejméně 18 let.

Webcamcatalog.org se opírá o následující rozhodnutí Odvolacího soudu Spojených států pro desátý obvod ve věci Sundance Associates, Inc. v. Reno, 139 F.3d 804, 808 (10th Cir 1998), aby splnil veškeré zákonné povinnosti týkající se § 2257 zákona 18 U.S.C., a vychází z právního rozhodnutí, podle něhož subjekty, které se nepodílejí na "najímání, uzavírání smluv, řízení nebo jiném zajišťování účasti" modelek nebo účinkujících, jsou vyňaty z požadavků na vedení záznamů podle § 2257 zákona 18 U.S.C..

Autorská práva a ochranné známky

Pokud není uvedeno jinak, všechny materiály, včetně mimo jiné log, názvů značek, obrázků, návrhů, fotografií, videoklipů a písemných a jiných materiálů, které se objevují jako součást našich webových stránek, jsou autorskými právy, ochrannými známkami, známkami služeb, obchodním oblečením a/nebo jiným duševním vlastnictvím, ať už registrovaným nebo neregistrovaným ("duševní vlastnictví"), které vlastní, kontroluje nebo licencuje Webcamcatalog.org. Naše Webové stránky jako celek jsou chráněny autorskými právy a obchodním oblečením. Nic na našich Webových stránkách by nemělo být vykládáno jako udělení, implicitně, zprostředkovaně nebo jinak, jakékoliv licence nebo práva na použití jakéhokoliv Duševního vlastnictví zobrazeného nebo použitého na našich Webových stránkách bez předchozího písemného souhlasu vlastníka Duševního vlastnictví. Webcamcatalog.org agresivně prosazuje svá práva duševního vlastnictví v plném rozsahu zákona. Názvy a loga Webcamcatalog.org nesmí být použity žádným způsobem, včetně reklamy nebo propagace týkající se distribuce materiálů na našich Webových stránkách, bez předchozího písemného souhlasu Webcamcatalog.org. Webcamcatalog.org zakazuje použití jakéhokoli loga Webcamcatalog.org nebo kterékoli z jeho přidružených společností jako součást odkazu na jakoukoli webovou stránku nebo z ní, pokud Webcamcatalog.org takový odkaz předem písemně neschválí. Spravedlivé použití duševního vlastnictví Webcamcatalog.org vyžaduje řádné potvrzení. Další názvy produktů a společností uvedené na našich Webových stránkách mohou být duševním vlastnictvím jejich příslušných vlastníků.

Naše služba může obsahovat odkazy na webové stránky nebo služby třetích stran, které nejsou vlastněny nebo kontrolovány společností Webcamcatalog.org.

Webcamcatalog.org nemá žádnou kontrolu nad obsahem, zásadami ochrany osobních údajů nebo postupy jakýchkoli webových stránek nebo služeb třetích stran a nenese za ně žádnou odpovědnost. Dále berete na vědomí a souhlasíte s tím, že Webcamcatalog.org nenese přímou ani nepřímou odpovědnost za jakékoli škody nebo ztráty způsobené nebo údajně způsobené používáním nebo v souvislosti s používáním nebo spoléháním se na jakýkoli obsah, zboží nebo služby dostupné na takových webových stránkách nebo prostřednictvím takových webových stránek nebo služeb.

Důrazně doporučujeme, abyste si přečetli podmínky a zásady ochrany osobních údajů všech webových stránek nebo služeb třetích stran, které navštívíte.

Rozhodné právo

Tyto podmínky se řídí a vykládají v souladu se zákony USA bez ohledu na jejich kolizní ustanovení.

To, že neuplatníme žádné právo nebo ustanovení těchto Podmínek, nebude považováno za vzdání se těchto práv. Pokud soud shledá některé ustanovení těchto Podmínek neplatným nebo nevymahatelným, ostatní ustanovení těchto Podmínek zůstávají v platnosti. Tyto Podmínky představují úplnou dohodu mezi námi ohledně naší Služby a nahrazují a nahrazují veškeré předchozí dohody, které jsme mezi sebou mohli ohledně Služby uzavřít.

Změny

Vyhrazujeme si právo tyto podmínky kdykoli upravit nebo nahradit podle vlastního uvážení. Pokud se bude jednat o podstatnou změnu, pokusíme se o tom informovat alespoň 30 dní předtím, než nové podmínky vstoupí v platnost. Co se považuje za podstatnou změnu, bude určeno na základě našeho výhradního uvážení.

Pokračováním v přístupu k naší službě nebo jejím používáním po nabytí účinnosti těchto změn souhlasíte s tím, že se budete řídit upravenými podmínkami. Pokud s novými podmínkami nesouhlasíte, přestaňte Službu používat.

© Copyright 2024
Na této stránce není žádná nahota. Dodržuje normy stanovené v § 2257 zákona o ochraně osobních údajů a související předpisy. Majitelé a provozovatelé těchto webových stránek nejsou primárními producenty (ve smyslu 28 C.F.R. § 75.1(c)(2)) jakéhokoli vizuálního obsahu, který zde naleznete.